Friday, July 16, 2010

Thursday, July 1, 2010

עוד תמונות של שילה מלפני 90 שנה

וואלי ג'מיע יתאים מן הצפון

וואלי ג'מיע יתאים מן הצפון


העמק
קצה העמק
שוב, וואליי ג'מיע יתאים