Friday, November 27, 2015

אז, פתרנו את בעיית החניה?

בעקבות החלטה של המזכירות, הוחלט להכשיר מגרש חניה חדש וכך נעשהאלא שהיא כוללת כ- 26 מקומות חניה ומתמלאת מהר וגם אין סימוני מקומות חניהוהיום כשידרתי למכולת מה ראיתי אלא מראות הללו

^