Tuesday, October 30, 2012

מהחפירות החדשות בתל שילה


בפינה הצפון-מזרחית ליד מתחם אזור המשכן

והיתר מהחודשים האחרונים בפינה הדרום-מערבית


מדרגות


ספלוליות להנחת כדים


חלק ממתקן תעשייתי
פתח בור מים^

No comments: