Thursday, April 30, 2009

אורח בלתי-קרוא

הוא הסתתר מתחת לקולטים, תפס צפור, נצפה ע"י שכנינו ולבסוף נתפס

שימו לב לבליטה: הצפור בפנים

הנחש היה זעמן-מטבעות לא צפע

למי שצריך, אנו ממליצים על לוכדי הנחשים "כנען" והנייד הוא

054-4868974