Thursday, May 12, 2011

המנון שילה

המנון שילה/ ענת ניצן


 
 בלב הר אפרים, בנחלת אבות

מקץ שנות אלפיים הומים הלבבות

חזרנו אלייך בצו הדורות

מולדת לשוב ולבנות


פזורות אבנייך, חרב המשכן

אך כאן לצידך מתפתח בניין

עוד עץ ועוד בית

עוד דור, עוד תקווה

ישיבו כבודך במהרהפזמון  (כפול פעמיים


שילה, שילה, אבנך מחורבותייך

שילה, היי אלפי רבבה

ושוב כקדם ישאפו פזורייך

ניחוח קטורת וקדושה