Monday, January 4, 2010

וואלי יאתים מפנים

משנת 1908 או לפני כנראה.

האתר וואלי יאתים שליד התל, היום ברור שנבנה מעל בסיליקה ביזנטית מסוף המאה הרביעית לספירה


תודה לדובה שגאל תמונות זו ומאות רבות אחרות מהספריית הקונגרס האמריקאי