Friday, August 28, 2009

חניה בכיף

אתמול, יום חמישי, לאחר שהכניסה לדרך החדשה מסביב למכולת נחסמה, קבלן אחר הכניס דברים לשטח אלא שלא החזיר את האבנים החוסמות אשר הושמו שם למנוע כניסה.התואצה?

פירצה הקוראת ל...

Thursday, August 6, 2009

הלבנה השוקעת

כן, הלבנה.

בשעה 5:55 הבוקר בשילה