Monday, August 31, 2015

כל זה עומד להריסה

נודע לי שמתוכנן לסלול נתיב תעבורה מאחורי הבתים של כמה משפחות שכנות שלי

תמונות מצפון לדרום

ובחזרה, מדרום לצפון

כמה עצים יכורתו

כמה גינות יושחתו

כמה מסלעות ייהרסו

 כמה סכנה לסביבה ולאיכותה ולהולכי רגל ובמיוחד לילדים

האם יש מספיק מקום לרכב?

האם יש את כל האישורים?

מה הולך כאן?

^

Wednesday, August 26, 2015

דו"ח חדש של "שלום עכשיו" אך אכזב וכזב

^

האם המגרש ייהפך לבריכה בחורף?

מכינים מגרש חנייה חדש ויש לי חשש שהמים, היורדים מגבעת רמת שמואל, ימלאו את המגרש כי אינני רואה מערכת ניקוז תת-קרקעית, והתעלה שהוכנה מסביב לדעתי הלא-מקצועית בעליל לא תעמוד לפני האתגר של כמות המים וחוזק הזרם וסבירות גבוהה שהכול או שיישפך על הכביש וילך לאיבוד במקום להשקות את האדמה או שהמגרש ייהפך לבריכה


^