Friday, March 23, 2018

יש מקומות חנייה!

את האמת, הייתי מבואס כי לפי התמונות שצילמתי השבוע בהתקדמות יצירת החניון ליד בית הכנסת נעם יונתן ברמת שמואל חשבתי שהמקום די מצומצם

בעיה אחת היא מלחמת גבולות
מי יחבר בים שתי הרשויות הללו


מי יחבר ויגשר
אבל מצאתי דומני תשובה לחשש שלי שהחניון לא בדיוק מספק מקומות רבים לחנייה


מי צריך אספלט אם יש מדרכה יפה שאפשר ללכלך בשמנים ועוד

^

Thursday, March 22, 2018

More on the New Parking Lot עוד מהחניון

יותר מדרכה ממקומות חנייה

^

עוד

^


Monday, March 12, 2018

מגרש חנייה ליד ביהכ"נ נעם יונתן


עבודות סוף אדר תשע"ח

יום למחרת


^