Wednesday, January 18, 2017

שילה, ז'בוטינסקי והכפר הערבי עבואיין

  בקיץ 1918, הקו הבריטי מול כוחות טורקיה וגרמניה בשומרון נמתח מנקודת הכפר סינג'ל ומערבה ומתורמוס-עיא מזרחה.  ממש קרוב לשילה

והנה המפות


וכאן


מתוך יומן המבצעים של הגנרל אדמונד אלנבי עצמו

היו אלה חיילי הגדודים העבריים יחד עם סגן זאב ז'בוטינסקי שתפסו את הקו ליד עבואיין


 ^